Ideje za dom, družino, poroke in praznovanja po letnih časih
Image default
Dopust

Kako Se Obračuna Neizkoriščen Dopust

Kaj je neizkoriščen dopust

Neizkoriščen dopust je dopust, ki ga delavec v posameznem koledarskem letu ni izkoristil v celoti. Vsak delavec ima po zakonu pravico do najmanj štirih tednov plačanega letnega dopusta, kar pomeni 20 delovnih dni, če dela pet dni v tednu.

Delodajalci so dolžni delavcem omogočiti izrabo letnega dopusta, vendar se v praksi dogaja, da delavci dopusta ne morejo izkoristiti v celoti iz različnih razlogov, na primer:

 • preveč dela
 • bolezen
 • izredne družinske okoliščine
 • neustrezno načrtovanje s strani delodajalca

Kako se obračuna neizkoriščen dopust

Neizkoriščen dopust se lahko prenese v naslednje koledarsko leto ali izplača v denarju. Pravila za obračun so odvisna od tega, zakaj dopust ni bil izkoriščen.

Prenesen dopust

Če delavec dopusta iz upravičenih razlogov ni mogel izkoristiti, ga lahko v celoti ali delno prenese v naslednje koledarsko leto. Upravičeni razlogi so na primer bolezen ali izredne družinske okoliščine. O tem se morata delavec in delodajalec dogovoriti.

Izplačan dopust

Če je ostal dopust neizkoriščen iz poslovnih razlogov, ga je treba delavcu izplačati v denarju. Poslovni razlogi so na primer preveč dela, neustrezno načrtovanje s strani delodajalca ali prenehanje delovnega razmerja.

Neizkoriščen dopust se izplača tako, da se delavčeva bruto plača pomnoži s številom dni neizkoriščenega dopusta, nato pa zmanjša za davke in prispevke:

 1. Določi se bruto urna postavka: bruto mesečna plača / mesečni fond ur.
 2. Bruto urna postavka se pomnoži s številom ur neizkoriščenega dopusta (število dni neizkoriščenega dopusta * 8).
 3. Dobljeni znesek se zmanjša za davke in prispevke.

Končni znesek za izplačilo je torej neto vrednost neizkoriščenega dopusta. Kako Se Obračuna Neizkoriščen Dopust

Roki za izplačilo in prenos dopusta

Neizkoriščen dopust je treba praviloma izplačati ali prenesti do 30. junija naslednjega leta. Izjemoma se lahko izplača tudi kasneje, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

READ  Kako Se Obračuna Dopust

Kaj pravi zakon

Pravila za obračun in izplačilo neizkoriščenega dopusta so določena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) in podzakonskih aktih:

 • 160. člen ZDR določa minimalno dolžino letnega dopusta.
 • 162. člen ZDR določa pravila za prenos dopusta v naslednje leto.
 • 163. člen ZDR določa pravila za izplačilo neizkoriščenega dopusta.
 • Pravilnik o izrabi letnega dopusta natančneje predpiše postopke in roke.

Primer izračuna

Najlažje si je obračun neizkoriščenega dopusta predstavljati na konkretnem primeru. Recimo, da ima delavec bruto plačo 1800 €, mesečni fond ur pa 174 ur. Lani mu je ostalo neizkoriščenih 5 dni dopusta. Izračun je tak:

 1. Bruto urna postavka = 1800 € / 174 ur = 10,34 €
 2. Število ur neizkoriščenega dopusta = 5 dni * 8 ur/dan = 40 ur
 3. Bruto vrednost neizkoriščenega dopusta = 10,34 € * 40 ur = 413,60 €
 4. Neto vrednost neizkoriščenega dopusta = 413,60 € – davki/prispevki = približno 340 €

Delavcu bi torej morali izplačati približno 340 € za 5 dni lanskega neizkoriščenega dopusta.

Povzetek ključnih točk

 • Neizkoriščen dopust se lahko prenese ali izplača.
 • Izplača se samo, če razlogi izvirajo iz poslovnih razlogov.
 • Izračuna se iz bruto urne postavke pomnožene s številom ur dopusta.
 • Končni znesek je neto vrednost po odbitku davkov in prispevkov.
 • Roki za izplačilo so praviloma do 30.6. naslednje leto.

Related posts

Kam Na Dopust

admin

Kam Na Dopust V Avstrijo

admin

Leave a Comment