Ideje za dom, družino, poroke in praznovanja po letnih časih
Image default
Dopust

Koliko Je Plačan Očetovski Dopust

Kaj je očetovski dopust

Očetovski dopust je pravica očetov do plačane odsotnosti z dela po rojstvu otroka. Namenjen je temu, da se oče lahko posveti negi in varstvu novorojenca ter materi v prvih mesecih po porodu.

V Sloveniji imajo očetje pravico do 30 dni očetovskega dopusta, ki ga lahko izkoristijo do otrokovega dopolnjenega 6. leta starosti. Očetovski dopust je plačan v višini 100% osnove očetove plače.

Koliko je plačan očetovski dopust v Sloveniji

Očetovski dopust v Sloveniji je plačan 100% višine očetove osnove za nadomestilo plače. To pomeni, da oče za čas koriščenja očetovskega dopusta prejema enako plačo kot če bi delal.

Osnova za izračun nadomestila v času očetovskega dopusta je povprečna mesečna plača očeta v zadnjih 12 mesecih oziroma manj, če ni delal celotno obdobje 12 mesecev. V osnovo se vštevajo vsi prejemki iz delovnega razmerja, kot so plača, nadomestila plače, nadurno delo, dodatki itd.

Primer izračuna:
– Očetova povprečna mesečna plača znaša 1.800 € bruto.
– Oče izrabi 15 dni očetovskega dopusta.
– Očetu pripada nadomestilo v višini 100% njegove plače, torej 1.800 € za 15 dni oziroma 120 € bruto na dan.
– Oče bo za 15 dni očetovskega dopusta prejel skupaj 1.800 € bruto oziroma približno 1.200 € neto nadomestila.

Očetovski dopust se izplačuje enako kot redna plača preko delodajalca. Oče torej mesečno še naprej prejema plačilno listo z ustreznim zneskom nadomestila namesto plače. Iz nadomestila plače se obračunajo in plačajo vsi prispevki in davki.

Kako uveljaviti pravico do očetovskega dopusta

Da bi oče lahko koristil očetovski dopust, mora najprej podati pisno vlogo delodajalcu najmanj 30 dni pred nameravanim začetkom koriščenja dopusta. V vlogi mora biti navedeno obdobje izrabe dopusta. Oče lahko izrabi dopust v strnjenem nizu ali pa ga razdeli na več delov.

READ  Kam Na Dopust V Sloveniji

Obdobje očetovskega dopusta se določi sporazumno z delodajalcem. Delodajalec ima pravico zavrniti očetov termin dopusta, če bi to resno ogrozilo delovni proces. V tem primeru se skupaj z očetom določi drug primeren termin.

Oče mora ob oddaji vloge delodajalcu predložiti tudi izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka. Na podlagi vloge, izpiska in sporazuma z delodajalcem se nato uredi ustrezna dokumentacija za uveljavitev pravice do očetovskega dopusta pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Kdo ima pravico do plačanega očetovskega dopusta

Pravico do plačanega očetovskega dopusta imajo v Sloveniji:

– oče otroka,
– zakonec ali zunajzakonski partner matere otroka,
– posvojitelj otroka.

Pogoj za koriščenje očetovskega dopust je, da oče živi z otrokom v skupnem gospodinjstvu in je aktivno vključen v nego in varstvo novorojenca.

Očetje nimajo avtomatično pravice do očetovskega dopusta na podlagi zaposlitve. Pravico pridobijo šele z rojstvom oziroma posvojitvijo otroka. Za koriščenje dopusta morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:

– so ob rojstvu otroka v delovnem razmerju v Sloveniji ali opravljajo samostojno dejavnost,
– so zavarovani za starševsko varstvo pri ZZZS,
– so plačali vse prispevke za starševsko varstvo najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred rojstvom otroka.

Pravico do plačanega dopusta pridobijo tudi očetje, ki so brezposelni ali nezavarovani ob rojstvu otroka, če so bili pred tem zavarovani za starševsko varstvo najmanj 12 mesecev. V tem primeru uveljavljajo pravico pri centru za socialno delo.Koliko Je Plačan Očetovski Dopust

Kako dolgo lahko oče koristi dopust

V Sloveniji imajo očetje pravico do 30 dni očetovskega dopusta, ki ga lahko izkoristijo kadarkoli do otrokovega 6. leta starosti.

Očetovski dopust lahko oče izrabi v strnjenem nizu ali v več delih, ki pa so lahko dolgi najmanj 15 dni. Izjemoma lahko oče koristi očetovski dopust tudi v krajših delih kot 15 dni, če izrabi ostanek dopusta, ki je krajši od 15 dni.

READ  Kako Se Obračuna Dopust

Očetje najpogosteje izrabijo 2 tedna očetovskega dopusta takoj po rojstvu otroka, preostanek dopusta pa izkoristijo še kasneje, ko otrok malo odraste. Nekateri očetje izrabijo ves dopust v strnjenem nizu v prvih mesecih, spet drugi razdelijo dopust na več delov v prvih letih otrokovega življenja.

Možnosti za koriščenje očetovskega dopusta je torej veliko, pomembno pa je, da oče dopust izrabi do otrokovega 6. leta starosti, sicer pravica do neizkoriščenega dela dopusta zapade.

Kaj se zgodi, če oče ne izrabi celotnega dopusta

Kot že omenjeno, imajo očetje na voljo 30 dni očetovskega dopusta, ki ga morajo izkoristiti do otrokovega 6. leta starosti. Če oče do takrat ne izrabi celotne kvote 30 dni dopusta, neizkoriščeni del dopusta zapade oziroma ga izgubi.

Po 6. letu starosti otroka oče nima več pravice zahtevati izplačila nadomestila za očetovski dopust za nazaj, tudi če del dopusta ni izrabil.

Zato je priporočljivo, da očetje premislijo, kdaj bodo potrebovali prost čas za nego otroka, in si razporedijo kvoto 30 dni čim bolj enakomerno v otrokovi prvih 6 letih življenja. Če kasneje ugotovijo, da jim je ostalo še nekaj dni neizkoriščenega dopusta, naj dopust izrabijo, preden otrok dopolni 6 let.

Ali lahko oče prenese koriščenje dopusta na kasnejši čas

Možnosti prenosa oziroma podaljšanja obdobja prejemanja nadomestila za očetovski dopust čez otrokovo 6. leto starosti ni. Rok 6 let je absolutno zakonsko določen in ga ni mogoče podaljšati.

Edina izjema, ko lahko oče koristi očetovski dopust tudi po 6. letu otrokove starosti je, če je bil otrok zaradi bolezni ali poškodbe neprekinjeno hospitaliziran več kot en mesec v obdobju prvih 6 let. V tem primeru se lahko obdobje prejemanja nadomestila podaljša za toliko časa, kolikor je trajala otrokova hospitalizacija nad enim mesecem.

READ  Kdaj Oddati Vlogo Za Porodniški Dopust

V ostalih primerih pa velja, da mora oče v celoti izkoristiti svojo kvoto 30 dni očetovskega dopusta do otrokovega 6. rojstnega dne, sicer pravica do tega dopusta preneha.

Kako je z očetovskim dopustom za samozaposlene, kmete in brezposelne

Tudi očetje, ki so samozaposleni, kmetje ali brezposelni, imajo enake pravice do očetovskega dopusta kot zaposleni očetje. V osnovi veljajo zanje enaka pravila glede trajanja, plačila in izrabe dopusta kot za zaposlene očete.

Samozaposlen in kmečki očetje uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta pri območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zanje velja, da morajo biti na dan rojstva otroka obvezno zavarovani za starševsko varstvo.

Brezposelni očetje uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta in nadomestila plače pri centru za socialno delo, pri katerem so prijavljeni kot brezposelne osebe. Zanje prav tako velja pogoj 12 mesecev zavarovanja za starševsko varstvo v zadnjih treh letih pred rojstvom otroka.

Glede višine nadomestila očetovskega dopusta za samozaposlene velja, da znaša 100% zadnje znane osnove za plačilo prispevkov za starševsko varstvo. Pri kmetih se za osnovo vzame pavšalni znesek. Za brezposelne očete pa znaša nadomestilo 100% minimalne plače.

Tako kot pri zaposlenih očetih tudi za samozaposlene, kmete in brezposelne očete velja omejitev izrabe dopusta do otrokovega 6. leta starosti.

Koliko Je Plačan Očetovski Dopust

Related posts

Kam Na Dopust Na Hrvaško

admin

Do Kdaj Izkoristiti Stari Dopust

admin

Kam Na Dopust V Novembru

admin

Leave a Comment