Ideje za dom, družino, poroke in praznovanja po letnih časih
Image default
Starševstvo

Določitev Preživnine Skupno Starševstvo

Kaj je skupno starševstvo?

Skupno starševstvo (joint custody) pomeni, da sta oba starša enakovredno vključena v vzgojo in skrb za otroka tudi po razvezi zakonske zveze ali razpadu zunajzakonske skupnosti. To pomeni, da si starša delita pravico in dolžnost vzgajanja, varstva, preživljanja in izobraževanja otroka.

Pri skupnem starševstvu otrok praviloma biva izmenično pri obeh starših. Oba starša sprejemata pomembne odločitve v zvezi z otrokom skupaj in sporazumno. Gre za enakopravno sodelovanje obeh staršev pri otrokovi vzgoji.

Kako se določi preživnina pri skupnem starševstvu?

Pri skupnem starševstvu se preživnina za otroka praviloma določi tako, da vsak od staršev neposredno krije stroške za otrokove potrebe v času, ko je otrok pri njem.

To pomeni, da vsak od staršev v enakem sorazmernem deležu neposredno nosi stroške preživljanja otroka – nakup oblačil, hrane, higienskih potrebščin, stroškov izobraževanja (šolske potrebščine, ekskurzije ipd.), zdravstvenih storitev, interesnih dejavnosti ipd.

Ker otrok enak čas preživi pri obeh starših, se šteje, da starša z neposrednim kritjem otrokovih stroškov v tem času v enakih delih prispevata k njegovemu preživljanju. Zato posebna preživnina v obliki mesečnega prispevka enega od staršev drugemu v tem primeru praviloma ni potrebna.

Izjeme, ko je lahko preživnina potrebna

Kljub skupnemu starševstvu in enakemu neposrednemu kritju stroškov za otroka s strani vsakega od staršev pa so lahko v izjemnih primerih podani razlogi, da eden od staršev še vedno prispeva k preživljanju otroka z redno preživnino:

 • Če je en od staršev brez lastnih dohodkov ali z minimalnimi dohodki, drugi pa razpolaga z bistveno višjimi dohodki, se lahko določi preživnina v korist socialno šibkejšega starša.
 • Če eden od staršev noče ali ne zmore ustrezno (sorazmerno svojim zmožnostim) neposredno kriti otrokovih stroškov, ko je otrok pri njem.
 • Če ima eden od staršev bistveno višje stroške neposrednega preživljanja otroka zaradi otrokovih posebnih potreb ali zdravstvenih težav.
READ  Knjige O Starševstvu

O potrebnosti in višini preživnine v teh primerih odloča sodišče, pri čemer upošteva vse okoliščine primera in zmožnosti staršev.

Kako sodišče odloči o preživnini ob skupnem starševstvu?

Če se starša o preživnini in drugih vprašanjih v zvezi z otrokom ne moreta sporazumeti, o tem odloči sodišče:

 • Sodišče najprej ugotovi, ali so podani zakonski pogoji za skupno starševstvo – ali bosta oba starša zmogla in znala sodelovati pri otrokovi vzgoji in skrbi zanj.
 • Če ugotovi, da so pogoji za skupno starševstvo izpolnjeni, sodišče praviloma ne bo določilo posebne preživnine, ki bi jo eden starš mesečno plačeval drugemu.
 • Sodišče bo staršema naložilo, da v času, ko je otrok pri vsakem od njiju, sam neposredno krijeta vse njegove življenjske in razvojne potrebe – od hrane, oblek, šolskih potrebščin do interesnih dejavnosti.
 • Le če ugotovi, da kljub skupnemu starševstvu obstajajo posebne okoliščine (npr. velika razlika v dohodkih staršev), bo sodišče odločilo, da mora starš z višjo plačilno sposobnostjo plačevati preživnino.
 • Pri tem bo sodišče upoštevalo vse okoliščine primera – starševske zmožnosti obeh, njune dohodke in premoženje, otrokove posebne potrebe.

Sodišče lahko tudi med postopkom ali kasneje spremeni način plačevanja preživnine ali preživnino odpravi, če se bistveno spremenijo razmere (npr. dohodki staršev).

Skupno Starševstvo

Višina preživnine pri skupnem starševstvu

Če sodišče v izjemnih primerih vseeno odloči, da mora eden od staršev plačevati preživnino za otroka kljub skupnemu starševstvu, praviloma določi nižji znesek preživnine kot pri primerih, ko otrok stalno prebiva pri enem od staršev.

Pri odločanju o višini preživnine sodišče upošteva zlasti:

 • Materialni položaj in plačilne zmožnosti vsakega od staršev
 • Stroške neposrednega preživljanja otroka pri vsakem (stanarina, hrana, obleka, šolske potrebščine ipd.)
 • Morebitne posebne otrokove potrebe, ki terjajo dodatne stroške
READ  Dopust Za Starševstvo

Praviloma se preživnina določi v sorazmernem deležu s plačilnimi zmožnostmi vsakega od staršev.

Minimalna in maksimalna preživnina

Zakon določa le minimalni in maksimalni znesek preživnine, ki ga je dolžan plačevati starš:
– minimalna preživnina znaša 15 % minimalne plače (v 2023 cca. 130 EUR)
– maksimalna preživnina znaša 50 % povprečne plače (v 2023 cca. 840 EUR)

Znotraj teh dveh skrajnih mej sodišče prosto, upoštevaje vse okoliščine, določi primeren znesek preživnine za vsak konkreten primer.

Kdaj preživnina ob skupnem starševstvu preneha?

Dolžnost preživljanja in plačevanja preživnine preneha, ko otrok postane popolnoma samostojen, kar se praviloma zgodi:

 • Ko otrok dopolni 18 let – večina otrok takrat zaključi redno šolanje ter začne delati in samostojno skrbeti zase.
 • Najkasneje pa takrat, ko otrok dopolni 26 let – razen če se zaradi bolezni, poškodb ali invalidnosti ne more sam preživljati.

Tudi v času rednega šolanja po 18. letu starosti je otrok praviloma še vedno upravičen do preživnine. Vendar pa mora po zaključku srednješolskega izobraževanja, če se odloči za nadaljevanje študija, sam prispevati k svojemu preživljanju v sorazmerju s svojimi zmožnostmi za delo in dohodki. Sodišče temu primerno zniža preživnino, ki so jo dolžni plačevati starši.

Related posts

Kaj Je Starševstvo

admin

Kuljaš Naravno Starševstvo

admin

Kaj Je Skupno Starševstvo

admin

Leave a Comment